Detron ICT Groep B.V. (alsmede haar dochtermaatschappijen, hierna: “Detron”) vindt uw privacy zeer belangrijk. In dit document informeren wij u graag duidelijk en transparant hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Inleiding

In dit privacy statement lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Detron toe. We gebruiken hierbij specifieke bewoording, waaronder:

 • Persoonsgegevens:
  Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum.
 • Verwerken:
  Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.
 • Verantwoordelijke:
  De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan een derde (klant, leverancier, etc.) zijn, maar kan ook Detron zelf zijn; dat hangt van de aard van de gegevens af.
 • Bewerker (of Subbewerker):
  De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Detron zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde zijn, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Detron (of haar klanten) (sub)bewerkt

2. Verschillende vormen van verwerking

Detron kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

Allereerst verwerkt Detron de persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties, maar uiteraard ook van haar eigen werknemers. Deze verwerking is voor Detron noodzakelijk om bijvoorbeeld haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren, haar personeel uit te kunnen betalen, orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers en voor promotie- of marketingdoeleinden. Ook kan er een wettelijke verplichting bestaan om bepaalde gegevens bij te houden (denk aan de belastingdienst).

In al deze gevallen is Detron (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Daarnaast kan Detron persoonsgegevens verwerken voor derden. Dit doen wij voornamelijk als ICTdienstverlener, bijvoorbeeld bij het hosten van een database van een klant. Detron is in dat geval de Bewerker van de betreffende persoonsgegevens. Omdat Detron in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens (dit is en blijft de Verantwoordelijke, de eigenaar dus), maakt zij in dat geval graag nadere afspraken met de klant in een zogenaamde bewerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Detron verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die klant.

3. Wat voor gegevens verwerkt Detron? En hoe?

Wat voor gegevens Detron precies verwerkt, hangt af van haar rol. Zoals hierboven aangegeven moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin Detron zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.

In het eerste geval verwerkt Detron alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Detron in ieder geval een aantal uitgangspunten:

 • Alle Detron medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Soms schakelt Detron derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een marketingbureau dat een online campagne voor Detron uitvoert. Met deze derde partijen sluit Detron altijd een bewerkersovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Detron. Detron blijft in dat geval verantwoordelijk.
 • Detron verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

In het andere geval (wanneer Detron dus slechts de gegevens verwerkt, zonder Verantwoordelijke van de gegevens te zijn), weet Detron veelal niet eens welke gegevens het precies betreft. Detron heeft immers zelf geen toegang tot de data die een klant bijvoorbeeld in het Detron datacenter heeft geplaatst. Detron biedt in dat geval het beschermingsniveau dat met u is afgesproken. In alle gevallen treft Detron hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

4. Verwerkt Detron ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Detron verwerkt als verantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens, behalve voor zover Detron hiertoe gehouden is door een wettelijke verplichting. Wel kan het zijn dat Detron bijzondere persoonsgegevens verwerkt van haar klanten, bijvoorbeeld in een private cloud voor zorgverleners.

5. Kan ik zien welke persoonsgegevens Detron van mij verwerkt?

Voor zover Detron de Verantwoordelijke is van uw persoonsgegevens, kan Detron u, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die Detron over u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Detron. Detron geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de Detron dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht Detron dit in dat geval graag toe.

6. Maakt Detron gebruik van cookies?

Detron maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan de Detron website.

In het Cookie Statement van Detron, dat u kunt terugvinden op detron.nl (https://www.detron.nl/privacy-security), leest u alles over het gebruik van cookies door Detron.

7. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Detron, kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Detron:

Telefoonnummer:  088 44 60 000.
E-mail:                      privacy@detron.nl

8. Kan Detron dit privacy statement wijzigen?

Ja, het Detron privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van de privacy statement kunt u terugvinden op onze website.